กายคตาสติสูตร_ฉบับปรับสำนวน

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
กายคตาสติสูตร_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/08 12:19]
dhamma [วิชชา 8]
กายคตาสติสูตร_ฉบับปรับสำนวน [2021/01/08 13:34] (ฉบับปัจจุบัน)
dhamma [อุปจารสมาธิ]
บรรทัด 35: บรรทัด 35:
 # ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจออก ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่) ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจเข้า ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่) # ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจออก ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่) ฝึกอยู่ว่า เราจักหายใจเข้า ด้วยลมหายใจที่เบาลงๆ (แต่ยังหายใจอยู่)
  
-เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความดำริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ​(อุปจารสมาธิ) ​ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ+เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความดำริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ
  
 [295] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และ (จ) กายคตาสติอีกข้อหนึ่ง (ปุน) หลังจากทำกายคตาสติข้อก่อนนั้นแล้ว (อปรํ) ​ [295] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และ (จ) กายคตาสติอีกข้อหนึ่ง (ปุน) หลังจากทำกายคตาสติข้อก่อนนั้นแล้ว (อปรํ) ​
บรรทัด 84: บรรทัด 84:
  
 ==วิชชา 8== ==วิชชา 8==
-[307] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ชื่อว่าได้เจริญและทำให้มากซึ่งกุศลธรรมนวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยแล้ว ((ของเก่าแปล อพฺภนฺตรวาสฺส ว่า "​อันรวมอยู่ในภายในด้วย"​ แต่เห็นว่าเป็นการแปลซ้ำ เพราะควรรวมอยู่กับที่ท่านแปลอรรถโยค "​เจริญและทำให้มาก"​ แล้ว ถ้าแปลอีกจะกลายเป็นเกิน เหลือไว้แค่ "​ได้เจริญและทำให้มาก...ไปด้วยแล้ว"​ ก็พอ)). ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลใดๆ ​ ก็ตามแผ่สัมผัสมหาสมุทรด้วยใจแล้ว ((อ. สัมผัสมหาสมุทรด้วยอาโปกสิณและทิพพจักขุ)) ชื่อว่า ได้แผ่สัมผัสแม่น้ำน้อยที่ไหลมาสู่สมุทรสายใดๆ ไปแล้วด้วย ฉันใด,​ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุใดๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ชื่อว่า ได้เจริญและทำให้มาก ซึ่งกุศลธรรมวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยแล้ว ฯ+[307] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ชื่อว่าได้เจริญและทำให้มากซึ่งกุศลธรรมทีเป็ไปในฝ่ายวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยแล้ว ((ของเก่าแปล อพฺภนฺตรวาสฺส ว่า "​อันรวมอยู่ในภายในด้วย"​ แต่เห็นว่าเป็นการแปลซ้ำ เพราะควรรวมอยู่กับที่ท่านแปลอรรถโยค "​เจริญและทำให้มาก"​ แล้ว ถ้าแปลอีกจะกลายเป็นเกิน เหลือไว้แค่ "​ได้เจริญและทำให้มาก...ไปด้วยแล้ว"​ ก็พอ)). ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลใดๆ ​ ก็ตามแผ่สัมผัสมหาสมุทรด้วยใจแล้ว ((อ. สัมผัสมหาสมุทรด้วยอาโปกสิณและทิพพจักขุ)) ชื่อว่า ได้แผ่สัมผัสแม่น้ำน้อยที่ไหลมาสู่สมุทรสายใดๆ ไปแล้วด้วย ฉันใด,​ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุใดๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ชื่อว่า ได้เจริญและทำให้มาก ซึ่งกุศลธรรมทีเป็ไปในฝ่อย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยแล้ว ฯ
  
 ==ปิดช่องมาร== ==ปิดช่องมาร==